Zespół

Valmax Krzysztof Janas to podmiot, którego celem jest przede wszystkim świadczenie profesjonalnych usług o najwyższym standardzie jakości. Dbamy o to, aby proponowane przez Nas rozwiązania były zawsze najlepiej dopasowane do oczekiwań Klientów. ValMax Krzysztof Janas został utworzona w oparciu o wieloletnie doświadczenie jej pracowników zajmujących się między innymi: wyceną, modelowaniem statystycznym i finansowym, księgowością, due diligence, audytem finansowym, zarządzaniem strategicznym oraz nadzorem właścicielskim. W zależności od potrzeb projektu, kompetencje Naszego Zespołu uzupełniamy współpracując z rzeczoznawcami majątkowymi, specjalistami technicznymi oraz kancelariami prawnymi i kancelariami biegłych rewidentów. Głównymi ekspertami w Zespole Valmax Krzysztof Janas są:

wycena

dr Krzysztof Janas

dr Krzysztof Janas jest absolwentem kierunku matematyka stosowana o specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa na wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej. Rozprawę doktorską pt. "Zastosowanie metod statystycznych w procesach wyceny przedsiębiorstw" obronił na Uniwersytecie Łódzkim. Jest również stypendystą Fundacji im. Lesława A. Pagi w prestiżowym programie Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. Wiedzę z obszaru finansowego poszerzał dodatkowo kończąc studia podyplomowe oraz praktyki zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości. Od czerwca 2017 roku jest również Członkiem Stowarzyszenia Biegłych Wycen Przedsiębiorstw w Polsce.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w jednej z największych międzynarodowych firm doradczych Deloitte Polska. Specjalizując się w doradztwie finansowym oraz operacyjnym przeprowadził wiele analiz due diligence oraz projektów restrukturyzacji i optymalizacji działalności  przedsiębiorstw. W 2011 roku został kierownikiem do spraw ekonomicznych spółki z branży medycznej Renoma Sp. z o. o., przyczyniając się do ponad dwukrotnego wzrostu jej przychodów w kolejnych dwóch latach. Zarządzając finansami spółki z branży medycznej sprawował równocześnie nadzór właścicielski w pozostałych firmach tej grupy kapitałowej, zatrudniającej w całej Polsce ponad dwa tysiące pracowników. Z powodzeniem realizował projekty doradztwa biznesowego, reorganizacji majątkowej, rozwoju oraz restrukturyzacji działalności. W ramach współpracy z Grupą Copernicus Capital TFI S. A. oraz Armada Capital Sp. z o. o. przygotował setki wycen przedsiębiorstw, znaków handlowych oraz wierzytelności. Opracował także wiele biznesplanów, dokumentacji pod IPO, analiz i studiów wykonalności oraz ocen projektów inwestycyjnych. W latach 2013 - 2015 pełnił funkcje członka rad nadzorczych w spółkach: produkcyjnej i finansowej. Dzięki zaangażowaniu w każdy etap tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa oraz budowania relacji finansowych posiadł praktyczną i biznesową wiedzę o pełnym cyklu życia firmy. Nabył również umiejętności identyfikacji oraz opracowania strategii wykorzystywania szans rozwojowych stojących przed przedsiębiorstwami.

Dr Krzysztof Janas jest także autorem wielu artykułów z obszaru finansów i inwestycji, w tym głównie związanych z wyceną przedsiębiorstw. 

Koszty inwestowania w fundusze na rynku polskim

Przedmiotem publikacji jest analiza kosztów inwestowania na rynku kapitałowym za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Autor dokonuje analizy sposobów kształtowania polityki opłat i wynagrodzenia za zarządzanie przez poszczególne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Dokonuje także oceny efektywności sposobu zarządzania dla poszczególnych funduszy w odniesieniu do osiąganych wyników i zaprojektowanego benmarch.

Wycena marki w oparciu o preferencje konsumenta

W pracy podjęty zostaje problem wyceny marki (znaku handlowego) przez pryzmat preferencji konsumenta. Wartość marki zostaje zdefiniowana, jako "dobry" odbiór wśród potencjalnych konsumentów, znajdujący odzwierciedlenie w ich preferencjach zakupowych. W artykule zaproponowana zostaje autorska propozycja estymacji wartości marki. U jej podstaw znajduje się metodyka wyceny znaków handlowych w oparciu o metody dochodowe oraz mnożnikowe połączona z oczekiwaniami klientów wobec produktów markowych.

Studium przypadków wycen przedsiębiorstw metodą skorygowanych aktywów netto, Zarządzanie przedsiębiorstwem część II

Celem niniejszego artykułu jest uzupełnienie przestrzeni między teoretycznym a praktycznym podejściem do wyceny przedsiębiorstw metodą skorygowanych aktywów netto. Połączenie zasad prawnych oraz zaleceń teoretycznych jak ustalać korekty poszczególnych pozycji bilansowych wycenianej spółki poparte przykładami z polskiego rynku kapitałowego pozwala czytelnikowi znającemu zasady rachunkowości dokonać samodzielnie wyceny spółki prezentowaną metodą.

One-off events in the market comparison method

The aim of the article One-off events in the market comparison method is to focus on one-off events occurring in public companies on the basis of which ratios are calculated to estimate companies’ value by the market comparison method. The author of the publication tries also to answer how these events should be taken into account in the calculation of market multiples. In the first part of the paper, single economic events are defined, the occurrence of which causes significant changes in the underlying indicators.

The Impact of Changes of Capital Cost in Enterprise Valuation

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie narzędzi analitycznych pozwalających na wstępną identyfikację wrażliwych elementów w modelach wyceny metodą dochodową na zmianę wartości czynników dyskontujących. Wyznaczone zostają warunki brzegowe, które umożliwiają wpływanie na poziom wyceny poprzez zmianę stóp dyskontowych. W pracy wyprowadzono również wzory na wyznaczenie zmiany wartości przedsiębiorstwa w zależności od przyjętego poziomu średnioważonego kosztu kapitału oraz stopy wzrostu po okresie prognozy.

Porównanie metod kalkulacji współczynnika beta dla modelu CAPM

Celem niniejszego artykułu jest ustalenie sposobu kalkulacji współczynnika beta według modelu CAPM pozwalającego na dobre oszacowanie poziomu ryzyka związanego z określoną inwestycją. Przedmiotem badania, w szczególności, jest wybór metody wyznaczania stopy zwrotu, częstotliwości jej obliczania oraz określenie długości szeregów czasowych uwzględnianych w analizie.
Metodologia badania – Krytyczny przegląd literatury oraz metody ilościowe w oparciu o badania obejmujące całą populację.

Piotr Kociołek

Partner (doradca restrukturyzacyjny)
Pan Piotr Kociołek ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim oraz Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Wykształcenie praktyczne pogłębiał na studiach podyplomowych z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej, na studiach executive MBA oraz podczas międzynarodowych kursów CIMA. Od roku 2014 posiada uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego numer 774.
Pracował w pionach finansowych oraz strukturach zarządczych m. in. takich podmiotów jak Pamotex S.A., grupa kapitałowa IPT, Emerson Polska, Ecco Holiday. W ramach powierzonych obowiązków organizował i nadzorował procesy finansowe i inwestycyjne w podległych Spółkach, kształtował strategię finansową podmiotów, wdrażał system raportowania finansowego oraz kontroli i nadzoru właścicielskiego. Zarządzał ryzykiem finansowym, w tym walutowym oraz procesami optymalizacji działalności w ramach struktur międzynarodowych grupy.
Zarządzał także kilkudziesięcioosobowym zespołem zajmującym się realizacją projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ma za sobą przeprowadzenie procesu gruntownej restrukturyzacji Spółki znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej i rynkowej. Dokonane zmiany dotyczyły w zasadzie każdej dziedziny działalności przedsiębiorstwa. Również w ramach nadzoru właścicielskiego uczestniczył w procesach restrukturyzacji Spółek.

 

Robert Wiśniewski

Partner (biegły rewident)

Pan Robert Wiśniewski jest absolwentem Akademii  Ekonomicznej (aktualnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Krakowie na kierunku Zarządzanie. Dalsze kształcenie kontynuował w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie kończąc studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Finanse. W 2007 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta pod numerem 11251. Posiadaną wiedzę ciągle pogłębia uczestnicząc w licznych warsztatach i konferencjach specjalistycznych oraz obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów.

Od początku droga zawodowa pana Roberta Wiśniewskiego była związana z obszarem finansów, w tym głównie: audytu, doradztwa biznesowego, sporządzania prospektów i memorandów informacyjnych oraz badania i due dilligence. Przez pierwsze lata pan Robert Wiśniewski pracował na stanowisku asystenta biegłego rewidenta w firmie Biuro Audytorsko Consultingowe  „Ga -Bo"„ z siedzibą w Krakowie  (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych). Od 2001 roku związał się ponadto z firmą Doradztwo Ekspertyzy Opinie Sp.  z o.o. z siedzibą w Krakowie wspierając biegłego rewidenta w realizowanych projektach. Po uzyskaniu kwalifikacji rozpoczął współpracę, jako biegły rewident z kancelariami A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o. o. (Kraków) oraz z Global Audit Partner Sp. k. (Warszawa). W ramach już ponad dziesięcioletniej pracy, jako biegły rewident Pan Robert Wiśniewski przeprowadził kilkaset badań sprawozdań finansowych, w tym także funduszy inwestycyjnych zamkniętych, konsolidacji, audytów projektów finansowanych środkami unijnymi i publicznymi. Specjalizuje się ponadto w doradztwie biznesowym w zakresie wycen, budowania strategii przedsiębiorstw i przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych. Realizował także wiele projektów w zakresie przejęć i podziałów podmiotów gospodarczych (fuzje, łączenia, podziały oraz wyodrębnianie zorganizowanej części przedsiębiorstwa).