Koszty inwestowania w fundusze na rynku polskim

Przedmiotem publikacji jest analiza kosztów inwestowania na rynku kapitałowym za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Autor dokonuje analizy sposobów kształtowania polityki opłat i wynagrodzenia za zarządzanie przez poszczególne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Dokonuje także oceny efektywności sposobu zarządzania dla poszczególnych funduszy w odniesieniu do osiąganych wyników i zaprojektowanego benmarch. Podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie co do kierunku zmiany sposobu pobierania opłat za zarządzanie w przyszłości oraz oceny tej formy inwestowania na rynku kapitałowym.

Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej