Porównanie metod kalkulacji współczynnika beta dla modelu CAPM

Celem niniejszego artykułu jest ustalenie sposobu kalkulacji współczynnika beta według modelu CAPM pozwalającego na dobre oszacowanie poziomu ryzyka związanego z określoną inwestycją. Przedmiotem badania, w szczególności, jest wybór metody wyznaczania stopy zwrotu, częstotliwości jej obliczania oraz określenie długości szeregów czasowych uwzględnianych w analizie.
Metodologia badania – Krytyczny przegląd literatury oraz metody ilościowe w oparciu o badania obejmujące całą populację.
Wynik oraz wartość – W wyniku przeprowadzonego badania udaje się uzupełnić lukę w literaturze teorii wycen w zakresie metod kalkulacji współczynnika beta. Odrzucona zostaje hipoteza, że sposób zdefiniowania stopy zwrotu wpływa na ostateczny poziom oszacowania współczynnika ryzyka systematycznego. Na podstawie otrzymanych rezultatów proponuje się metodę kalkulacji bety obarczoną mniejszym ryzykiem popełnienia błędu II rodzaju. Ponadto, potwierdza się zależność, że dla zachowania dobrego oszacowania poziomu beta wraz ze wzrostem liczby obserwacji należy zmniejszać częstotliwość wyznaczania stóp zwrotu.