• ceny transferowe
  • ceny transferowe

Ceny transferowe

Pojęcie cen transferowych jest stosowane potocznie w obszarze podatków, choć nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym. Według popularnej definicji cena transferowa oznacza cenę nakładaną przez przedsiębiorstwo na dobra, usługi i własności niematerialne i prawne dla spółki zależnej lub innego powiązanego podmiotu (w tym tzw. spółki offshore). Poziom cen ustalonych w dokumentacji transferowej powinien w sposób jednoznaczny potwierdzać, że odpowiada ona cenie, po jakiej dana transakcja byłaby zawierana na wolnym rynku przez podmioty niepowiązane. Nasz Zespół posiada kompetencje i możliwości przygotowania dokumentacji cen transferowych dla każdego typu transakcji. Przeprowadzamy także ocenę transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi w celu identyfikacji wszystkich operacji, dla których konieczne jest przygotowanie tego typu dokumentacji.

powrót